روش اجرایی و عملیاتی بازیافت آسفالت گرم درجا

عملیات پیش مهندسی: بازیافت آسفالت گرم درجا، پس از عملیات پیش مهندسی که شامل ارزیابی آسفالت موجود طول مسیر، بدست آوردن درصد و شکل و نوع خرابی های آسفالت مسیر و در پی آن نمونه گیری از نقاط مشخص توسط دستگاه مغزه گیر و تعیین طرح اختلاط آسفالت بازیافت طبق استاندارد های ASTM و آشتو  که منجر به تعیین درصد ادمیکس مصرفی در آسفالت بازیافتی و تعیین میزان جوانساز و افزودنی های لازم جهت بالا بردن مقاومت آسفالت می باشد، به مرحله اجرا در می آید.

دستگاه پیش گرمایش

 در مرحله اول دستگاه پیش گرمایش (Pre Heater) هوای گرم فشرده با دمای 600 تا 700 درجه سانتیگراد را به صورت تشعشعی و از منافذ تعبیه شده در زیر دستگاه به روی سطح آسفالت می دمد به طوری که ساختار شیمیایی قیر موجود در آسفالت تغییری نمی کند و صرفا گرم می شود. پس از انجام فرآیند فوق دمای پشت دستگاه پیش گرمایش اول بین 80 تا 90 درجه سانتی گراد می رسد. سپس دستگاه پیش گرمایش دوم در عملکردی مشابه با دستگاه اول دمای سطح آسفالت را به 130 تا 140 درجه سانتی گراد می رساند.

دستگاه تراش گرم

دستگاه سوم تراش گرم نام دارد، این دستگاه مشابه دستگاه پیش گرمایش دارای سیستم تولید هوای گرم فشرده می باشد که ضمن دمیدن هوای گرم فشرده نسبت به تراشیدن یک باند محور جاده به عرض 65/3 و به ضخامت حدود 5 سانتی متر اقدام می نماید.  به منظور احیا مشخصات قیر پیر شده، در حین تراش، ماده جوانساز(Rejuvenator) طبق طرح  اختلاط آماده شده در مرحله پیش مهندسی به مخلوط آسفالتی اضافه می گردد.

دستگاه پیش گرمایش

 در مرحله اول دستگاه پیش گرمایش (Pre Heater) هوای گرم فشرده با دمای 600 تا 700 درجه سانتیگراد را به صورت تشعشعی و از منافذ تعبیه شده در زیر دستگاه به روی سطح آسفالت می دمد به طوری که ساختار شیمیایی قیر موجود در آسفالت تغییری نمی کند و صرفا گرم می شود. پس از انجام فرآیند فوق دمای پشت دستگاه پیش گرمایش اول بین 80 تا 90 درجه سانتی گراد می رسد. سپس دستگاه پیش گرمایش دوم در عملکردی مشابه با دستگاه اول دمای سطح آسفالت را به 130 تا 140 درجه سانتی گراد می رساند.