محور نوکنده - گرگان

طول پروژه: 40 کیلومتر

عرض پروژه: 2/8 متر    به صورت رفت و برگشت

اجرای عملیات بازیافت گرم درجا: به ضخامت 5 سانتی متر در سطح 328.000 متر مربع

تاریخ پیمان: 14/7/1394

نام مهندس مشاور طرح: مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

مدت اجرا: 49 روز کاری

سطح اجرا: 120،000 متر مربع

سال اجرا: 1395

GORGAN

پروژه ها

پروزه های انجام شده و در حال اجرا شرکت عمران سازه باربد

null

محور نوکنده - گرگان

محور نوکنده – گرگان

null

گردنه قوشچی - ارومیه

گردنه قوشچی – ارومیه

null

محور خاش - زاهدان

محور خاش - زاهدان

null

محور شهر بابک - کرمان

محور شهر بابک - کرمان

null

آزاد راه تهران – ساوه

آزاد راه تهران – ساوه

null

پروژه قم

پروژه قم

روش اجرایی و عملیاتی بازیافت آسفالت گرم درجا

دستگاه پیش گرمایش - Pre Heater

 در مرحله اول دستگاه پیش گرمایش Pre Heater هوای گرم فشرده با دمای 600 تا 700 درجه سانتیگراد را به صورت تشعشعی و از منافذ تعبیه شده در زیر دستگاه به روی سطح آسفالت می دمد.

دستگاه تراش گرم - Miller

دستگاه سوم تراش گرم نام دارد، این دستگاه مشابه دستگاه پیش گرمایش دارای سیستم تولید هوای گرم فشرده می باشد که ضمن دمیدن هوای گرم فشرده نسبت به تراشیدن یک باند محور جاده به عرض 65/3 و به ضخامت حدود 5 سانتی متر اقدام می نماید.

دستگاه مخلوط کن - Mixer

به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء کیفیت آسفالت بر اساس دستورالعمل پیش مهندسی دفترفنی نسبت به افزودن آسفالت جدید (ادمیکس) به میزان تقریبی 5 الی 25 درصد به مخلوط آسفالت بازیافت شده اضافه می گردد.